• از بسته‌های مخزن Ubuntu استفاده نکنید. آن‌ها به‌طور قابل‌اعتمادی به‌روزرسانی نمی‌شوند. اگر از آن‌ها استفاده کنید، اصلاحات پایداری و امنیتی مهم را از دست خواهید داد.
 • نسخهٔ Ubuntu خود را با اجرای فرمان زیر مشخص کنید:
   ‪$ lsb_release -c
  
 • با دسترسی ریشه، سطرهای زیر را به ‎/etc/apt/sources.list اضافه کنید. 'version' را با نسخه‌ای که در گام قبلی پیدا کردید جایگزین کنید:
   deb https://deb.torproject.org/torproject.org version main
   deb-src https://deb.torproject.org/torproject.org version main
  
 • کلید gpg مورد استفاده برای امضای بسته‌ها را با اجرای فرمان‌های زیر اضافه کنید:
   ‪$ curl https://deb.torproject.org/torproject.org/A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89.asc | sudo apt-key add -
  
 • فرمان‌های زیر را برای نصب Tor و بررسی امضاهای آن اجرا کنید:
   ‪$ sudo apt-get update
   ‪$ sudo apt-get install tor deb.torproject.org-keyring