درگاه‌های باز پیش‌فرض در پایین فهرست شدند، اما به یاد داشته باشید اپراتور رله می‌تواند هر درگاهی را با پیکربندی آن در torrc یا تغییردادن کد منبع، باز کند. پیش‌فرض مطابق با src/or/policies.c (سطر ۸۵ و سطر ۱۹۰۱) از نسخهٔ کد منبع release-0.4.6:

reject 0.0.0.0/8
reject 169.254.0.0/16
reject 127.0.0.0/8
reject 192.168.0.0/16
reject 10.0.0.0/8
reject 172.16.0.0/12

reject *:25
reject *:119
reject *:135-139
reject *:445
reject *:563
reject *:1214
reject *:4661-4666
reject *:6346-6429
reject *:6699
reject *:6881-6999
accept *:*