Các cổng port mở mặc định được liệt kê bên dưới nhưng hãy luôn nhớ rằng, bất kỳ cổng port hoặc các cổng port nào cũng có thể được mở ra bởi điều hành viên rơ-le bằng cách định cấu hình nó trong torrc hoặc điều chỉnh mã nguồn. Mặc định theo như src/or/policies.c (line 85line 1901) từ bản phát hành mã nguồn release-0.4.6:

reject 0.0.0.0/8
reject 169.254.0.0/16
reject 127.0.0.0/8
reject 192.168.0.0/16
reject 10.0.0.0/8
reject 172.16.0.0/12

reject *:25
reject *:119
reject *:135-139
reject *:445
reject *:563
reject *:1214
reject *:4661-4666
reject *:6346-6429
reject *:6699
reject *:6881-6999
accept *:*